• Home »
  • Algemene voorwaarden Fotografie Angelien Rijpers

Algemene voorwaarden Fotografie Angelien Rijpers

Auteursrecht is volledig bij Fotografie Angelien Rijpers

Annulering van de shoot:

Wegens ziekte van de klant: geen extra kosten maar er wordt wel meteen een nieuwe afspraak gemaakt.

Binnen 48 uur voor de shoot zonder reden van ziekte of dergelijk wordt € 50,00 in rekening gebracht.

Het factuurbedrag dient voor aanvang van de fotoshoot voldaan te zijn. Dit kan dmv overmaken op rekening of contant voor aanvang van de shoot.

Fotografie Angelien Rijpers voert de opdracht naar beste inzicht en vermogen uit. Fotografie Angelien Rijpers is niet aansprakelijk voor het niet bereiken van het resultaat dat de klant beoogde.

Fotografie Angelien Rijpers heeft het recht om werkzaamheden te laten verrichten door derden.

De klant dient de omstandigheden zo gunstig mogelijk te maken voor Fotografie Angelien Rijpers tijdens een shoot.

Indien een bepaalde locatie voor de shoot is gewenst door de klant, is deze verantwoordelijk voor het regelen en van de locatie en de bijbehorende kosten.

De bestelde foto’s worden toegezonden met wetransfer.com. Wilt u ze liever op een gepersonaliseerde DVD dan kan dit voor € 10,00 extra per DVD

Bij de shoots wordt met fotopakket prijzen gewerkt. De prijzen staan bij de shoot op de website. Extra HR digitale € 7,50 extra.

Fotografie Angelien Rijpers heeft het recht om de foto’s te gebruiken voor eigen promotie. Bezwaar tegen foto’s plaatsen op social media of op promotie producten: Geef dit dan aan voor of tijdens de shoot.

Foto’s die door de klant worden geplaatst op social media enz. (met uitzondering van LinkedIn) dienen te voorzien zijn van het watermerk van Fotografie Angelien Rijpers. De foto’s met watermerk krijgt u via mail of WhatsApp.

Bijbestellingen worden via email of contactformulier (op website) doorgegeven en dienen betaald te zijn alvorens de bestelling van start gaat.

Foto’s mogen op geen enkele wijze door de klant worden nabewerkt. Copyright Fotografie Angelien Rijpers.

Fotografie Angelien Rijpers kan niet aansprakelijk worden gehouden voor kleurafwijkingen op niet-gekalibreerde beeldschermen en afdrukken die door een ander dan Fotografie Angelien Rijpers worden geleverd.

In geval door de klant schade wordt toegebracht aan apparatuur tijdens een shoot, is de klant gehouden de taxatiewaarde te vergoeden.

In het geval dat Fotografie Angelien Rijpers een schadevergoeding verschuldigd is aan klant bedraagt de schade niet meer dan het bedrag dat door de verzekering wordt uitgekeerd, dan wel het bedrag dat door Fotografie Angelien Rijpers aan klant in rekening is gebracht.

Klant vrijwaart Fotografie Angelien Rijperse tegen alle aanspraken van derden die verband houdende de door Fotografie Angelien Rijpers geleverden diensten en goederen.

Cadeau- en kortingsbonnen zijn geldig zo lang Angelien Rijpers Fotografie in handen is van Angelien Rijpers en niet inwisselbaar voor contanten.

Klant is verplicht om klachten over facturen en/of geleverde diensten binnen 7 dagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk kenbaar te maken aan Fotografie Angelien Rijpers. Fotografie Angelien Rijpers streeft ernaar klachten binnen een week te behandelen.

Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, da komt de klant geen absoluut recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

Fotografie Angelien Rijpers spant zich in om de gewenste foto’s zo spoedig mogelijk aan te leveren. Hierbij dient de geschatte leveringstermijn die partijen overeenkomen in echte te worden genomen. Aan deze schatting kunnen echter geen rechten worden ontleend.

Door bestellingen van fotoproducten bij Fotografie Angelien Rijpers ziet klant automatisch af van de bedenktijd waarin klant zijn aankoop kan annuleren of ruilen. De producten worden op maat gemaakt. Klant stemt er uitdrukkelijk mee in dat hij hierdoor afstand doet van het recht gebruik te maken van bedenktijd en het recht de overeenkomst te herroepen.

Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing

Partijen zullen enkel en beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Alle geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin opdrachtnemer is gevestigd, zijnde Rechtbank Eindhoven.

In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Fotografie Angelien Rijpers en betrokken derden 12 maanden.

Reageren is niet toegestaan.